Prošlog tjedna započeli su geomehanički radovi na prostoru budućeg bušotinskog radnog prostora za izradu prve istražne geotermalne bušotine KaGT-1. U sklopu izrade naftno rudarskog projekta i glavno izvedbenog projekta, tvrtka Premur d.o.o., izradila je tri plitke bušotine u svrhu prikupljanja svih bitnih parametara tla. Bušotine su izrađene do dubine 15 metara te su uzeti uzorci koji su poslani na danju analizu u laboratorij. Nakon laboratorijske obrade odredit će se parametri tla koji su potrebni za izgradnju BRP-a i temeljenje bušotinskog postrojenja.  Naftno rudarski projekt i glavno izvedbeni projekt trebali bi biti gotovi u roku od 120 dana a vrijednost izrade dokumentacije je 664.250,00 kn s PDV-om. Nakon izrade gore navedene dokumentacije tvrtka Geotermika d.o.o. imati će svu potrebnu projektno tehničku dokumentaciju za početak izrade prve istražne geotermalne bušotine KaGT-1 na istražnom prostoru ”Karlovac 1”.